Zmluvné podmienky (VOP)

1. Všeobecné

Ak sú nasledujúce podmienky v rozpore s podmienkami kupujúceho, podmienky predávajúceho sa považujú za dohodnuté. Zmeny a vedľajšie dohody sú platné len vtedy, ak sú písomne potvrdené predávajúcim. Platnosť ostatných podmienok zostáva nedotknutá možnou neúčinnosťou nariadenia.

2. Ceny

 1. Naše hrubé ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Zľava sa vypočíta z cien brutto nasledovne: Ceny brutto vrátane DPH mínus zľava (vrátane úľavy na DPH) vedie k čistej cene bez DPH plus DPH.
 2. Naše nett ceny nezahŕňajú DPH.

3. Doručenie

 1. Súčasťou dodávky je balenie.
 2. Kuriérska služba je najvýhodnejším spôsob odoslania.
 3. pre medzinárodné zásielky voľna po nemecké hranice.
 4. Preprava je na riziko zákazníka. Prenos rizika pri opustení nakladacej rampy. V prípade poškodenia prepravou alebo straty zásielky sa odporúča okamžité vyjadrenie skutočností s prepravcom.
 5. Vyššia moc, štrajky a výluky a z toho vyplývajúce oneskorenia dodávky neoprávňujú k nárokom na náhradu škody.
 6. Ak je predávajúci v omeškaní s dodávkou, musí to zákazník výslovne uviesť a poskytnúť dodatočnú dodaciu lehotu 4 týždne; ak je zákazníkom obchodník, táto lehota sa predlžuje na 8 týždňov. Zákazník oznámi omeškanie a stanoví lehotu jednoduchou písomnou formou prostredníctvom doporučenej pošty. Ak do konca tolerančnej lehoty nedôjde k dodaniu, môže zákazník odstúpiť od zmluvy písomným vyhlásením. Nároky na náhradu škody alebo zmluvné pokuty z dôvodu neplnenia alebo omeškania sú vylúčené; V prípade dodávok iným než obchodníkom sa toto vylúčenie obmedzuje na prípady, v ktorých nemožno preukázať, že predávajúci konal z hrubej nedbanlivosti alebo úmyselne.

4. Montáž

 1. Ak montáž vykonáva predávajúci, kupujúci zabezpečí riadne uskladnenie v uzamknutých priestoroch.
 2. Na prechod rizika sa vzťahujú ustanovenia VOB (časť B).
 3. Náklady na inštaláciu zahŕňajú odbornú prípravu na mieste (okná, podlahy, steny) a upevňovacie zariadenia na mieste, aby absorbovali celkové zaťaženie montážneho predmetu (prípadne pomocou hmoždiniek, vhodných držiakov atď.) s horizontálne stabilnými stropmi. Ak táto požiadavka na mieste chýba, požadovanú službu poskytne predávajúci a kupujúcemu bude účtovaná osobitne. Akékoľvek dodatočné práce potrebné na vŕtanie, tmelenie, rezanie závitov, montáž lešenia, závesov, priečok znáša kupujúci. Ochranné profily, výklenky, plášte je potrebné zabezpečiť na mieste (rozmery musia zodpovedať požiadavkám predávajúceho), pokiaľ nie sú výslovne zahrnuté v ponukovej cene. Lešenie musí byť vhodné na montážne účely a spĺňať predpisy obchodného združenia. Potrebné dopravné prostriedky (výťah a pod.) je potrebné poskytnúť bezplatne.
 4. V prípade elektrických zariadení musí inštaláciu prívodných vedení a inštaláciu a pripojenie spínačov, zástrčkových spojok a ovládacích zariadení vykonať miestne schválený elektrikár podľa VDE. náklady na mieste.
 5. Skryté inštalácie na mieste montáže je potrebné včas nahlásiť montážnym pracovníkom (presná identifikácia). Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené opomenutím. Náklady vzniknuté neodbornou prípravou stavby budú kupujúcemu vyúčtované po preukázaní.

5. Platba

 1. Faktúry sú splatné: do 8 dní odo dňa vystavenia faktúry zníženej o príslušnú diskontnú sadzbu, do 30 dní bez odpočtu.
 2. Platba šekom alebo peňažným poukazom sa považuje za dohodnutú. V prípade prekročenia cieľa – pri styku s neobchodníkmi po neúspešnej upomienke – bude predávajúci účtovať úrok z omeškania vo výške 4 % nad platnú diskontnú sadzbu Deutsche Bundesbank.
 3. Prvé dodávky sú na dobierku mínus 2% zľava. Platobny ciel po udeleni referencii – 3 %.

6. Záruka

 1. Predávajúci ručí za to, že zakúpená vec je bez vád po dobu 12 mesiacov. Záruka je obmedzená na voľbu predávajúceho medzi opravou predmetu kúpy alebo primeraným znížením kúpnej ceny. Následné zlepšenie nezačína plynúť novú záručnú dobu.
 2. Ďalšie nároky, najmä na náhradu priamej alebo nepriamej škody, sú vylúčené. To sa nevzťahuje na škody spôsobené predávajúcim hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním. Závady alebo poruchy spôsobené vyššou mocou, atmosférickými vplyvmi alebo nesprávnou montážou (vrátane elektroinštalácie) treťou osobou sú vylúčené zo všetkých záruk. To platí aj pre vady a poškodenia, ktoré možno pripísať prirodzenému opotrebovaniu alebo neodbornej manipulácii zo strany kupujúceho.
 3. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne ihneď, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Dátum prevzatia tovaru je pečiatka prevzatia na nákladnom liste alebo deň dodania nášho kamióna. Ak vady nebudú oznámené vo vyššie uvedenej lehote, tovar sa považuje za dodaný a prevzatý v súlade so zmluvou. To neplatí pre skryté vady.
 4. Drobné odchýlky vo farbe a prevedení v priebehu technického vývoja neoprávňujú k reklamácii. Vzorky sa považujú za predvádzacie kusy, kde sú povolené obvyklé odchýlky.
 5. Tovar predávajúceho je vyrobený na mieru a nie je možné ho na žiadosť kupujúceho vymeniť ani vrátiť.
 6. Ak je kupujúci obchodník, nie je oprávnený namietať nesplnenie zmluvy ani zadržiavať kúpnu cenu pre vady predmetu kúpy. Vylúčené je aj zníženie kúpnej ceny z dôvodu údajných alebo skutočných vád. Ak kupujúci nie je obchodníkom, má právo požadovať zníženie ceny alebo, ak sa záruka netýka stavebných prác, zrušenie (konverziu) zmluvy podľa vlastného uváženia, ak sa nepodarí odstrániť vady. Ak je kupujúci obchodník, nemôže uplatniť záručný nárok
  započítať vzniknutú pohľadávku na kúpnu cenu.

7. Výhrada vlastníckeho práva

 1. Predávajúci si ponecháva vlastníctvo k dodanému tovaru, kým kupujúci neuhradí všetky pohľadávky, vrátane tých, ktoré vzniknú v budúcnosti, vrátane prípadných existujúcich pohľadávok z bežného účtu. Predloženie zmenky alebo šeku sa nepovažuje za platbu, kým papier nie je preplatený. – Faktúry sú priložené k našim dodávkam.
 2. Kupujúci je oprávnený v rámci svojej bežnej obchodnej prevádzky ošetrovať alebo spracovávať tovar dodaný predávajúcim. Spracovanie alebo spracovanie sa vykonáva v mene predávajúceho, avšak bez nákladov predávajúceho. V prípade, že vznikne nová vec, predávajúci sa stáva vlastníkom zabezpečenia pohľadávok, na ktoré má nárok. Kupujúci je iba správcom. Nové položky však slúžia len na zabezpečenie pohľadávok predávajúceho do výšky kúpnej ceny spracovaného rezervovaného tovaru. Táto sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k rezervovanému tovaru alebo novovzniknutým veciam na kupujúceho, len čo kupujúci uhradí nároky predávajúceho.
 3. Ak je ostatný tovar, ktorý nepatrí predávajúcemu, vo vlastníctve tretej osoby (nie kupujúceho), nadobúda predávajúci spoluvlastnícke právo k novovyrobenej veci v pomere kúpnej ceny rezervovaného tovaru ku kúpnej cene ostatného spracovaného tovaru v čase spracovania. V tomto prípade sa na spoluvlastnícky podiel použijú primerane ustanovenia platné pre ostatný vyhradený tovar predávajúceho.
 4. Kupujúci môže ďalej predávať len tovar dodaný predávajúcim v rámci bežného obchodného styku. Kupujúci týmto postupuje predávajúcemu všetky nároky, ktoré mu vznikli z ďalšieho predaja alebo z iného právneho dôvodu v súvislosti s prevodom tovaru. Ak sa rezervovaný tovar predáva s iným tovarom, ktorý nepatrí predávajúcemu, platí postúpenie pohľadávok z ďalšieho predaja len do výšky kúpnej ceny rezervovaného tovaru v čase dodania.
 5. Ak je tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, po spracovaní ďalej predaný, najmä po spracovaní s iným tovarom, ktorý nepatrí predávajúcemu, postúpenie sa uskutoční vo výške kúpnej ceny tovaru podliehajúceho výhrade vlastníctva v čase spracovania. . Ak je rezervovaný tovar použitý kupujúcim na plnenie zmluvy o dielo a služby, postupuje kupujúci týmto pohľadávku z tejto zmluvy predávajúcemu až do výšky kúpnej ceny rezervovaného tovaru v čase dodania.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po jej uzavretí k výraznému zhoršeniu finančnej situácie kupujúceho, ktoré ohrozuje uplatnenie reklamácie na odplatu alebo ak taká situácia kupujúceho, ktorá existovala už v čase uzavretia zmluvy. uzavretá, bude známa až neskôr. Predávajúci môže namiesto odstúpenia od zmluvy požadovať platbu v hotovosti ihneď. Dôkaz o takýchto udalostiach sa považuje za poskytnutý informáciami od renomovanej úverovej agentúry alebo banky. Ak takéto okolnosti nastanú, ale s kupujúcim bola dohodnutá platba zmenkou, predávajúci môže po vrátení zmenky požadovať okamžitú platbu v hotovosti.

9. Jurisdikcia

Miestom plnenia pre dodávky a platby je sídlo našej spoločnosti. Pri styku s obchodníkom je miestom súdnej príslušnosti – aj pri vybavovaní dokladov – sídlo našej spoločnosti. Platí nemecké právo.