VŠeobecneé obchodní podmínky

1. Obecně

Pokud jsou následující podmínky v rozporu s podmínkami kupujícího, platí podmínky prodávajícího dle dohody.
Změny a doplňková ujednání jsou platná pouze v případě, že jsou písemně potvrzeny prodávajícím. Platnost zbývajících podmínek zůstává případnou neúčinností ustanovení nedotčena.

2. Ceny

 1. Naše brutto ceny jsou nezávazná cenová doporučení včetně DPH.
  Sleva se vypočítává z brutto cen takto: Ceny brutto včetně DPH po odečtení slevy (včetně úlevy na DPH) vede k netto ceně bez DPH s připočtením DPH.
 2. Naše čisté ceny platí výlučně bez DPH.

3. Dodání

 1. Součástí dodávky je balení.
 2. Vyplaceně přijímací stanice, nejlevnější způsob odeslání.
 3. U mezinárodních zásilek s dodáním na německé hranice.
 4. Doprava je na riziko zákazníka. Přechod rizika při opuštění nakládací rampy. V případě poškození přepravou nebo ztráty zásilky se doporučuje provést zápis o skutkové podstatě u dopravce.
 5. Vyšší moc, stávky a výluky az toho vyplývající zpoždění dodávky neopravňují k nárokům na náhradu škody.
 6. Pokud je prodávající v prodlení s dodávkou, musí to zákazník výslovně uvést a umožnit následnou dodací lhůtu 4 týdnů; pokud je zákazníkem obchodník, prodlužuje se tato lhůta na 8 týdnů. Neobchodník podá výzvu prodlení a stanoví lhůtu jednoduchou písemnou formou a obchodník tak učiní doporučeně. Pokud do konce dodatečné lhůty nedojde k dodání, může zákazník odstoupit od smlouvy písemným prohlášením. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty z důvodu neplnění nebo prodlení jsou vyloučeny. V případě dodávek neobchodníkům se tato vyjímka omezuje na všechny případy, kdy nelze prokázat, že prodávající jednal z hrubé nedbalosti nebo úmyslně

4. Motáž

 1. Pokud montáž provádí prodávající, kupující zajistí řádné skladování v uzamčených prostorách.
 2. Pro přechod rizika platí ustanovení VOB (část B).
 3. Náklady na montáž zahrnují odbornou přípravu na místě (okna, podlahy, stěny) a upevňovací zařízení na místě pro zachycení celkového zatížení montážního předmětu (případně pomocí hmoždinek, vhodných držáků atd.) s horizontálně stabilními stropy. Pokud tento požadavek stavba nezajistí, požadovanou službu provede prodávající a kupujícímu bude účtována zvlášť. Veškeré vícepráce potřebné k vrtání, těsnění, řezání závitů, montáž lešení, závěsů, přepážek nese kupující. Ochranné profily, výklenky, pláště je třeba zajistit na místě (rozměry musí odpovídat požadavkům prodávajícího), pokud nejsou výslovně zahrnuty v nabídkové ceně. Lešení musí být vhodné pro montážní účel a odpovídat předpisům profesního sdružení. Potřebné dopravní prostředky (výtah apod.) je nutné poskytnout zdarma.
 4. V případě elektrických systémů musí instalaci přívodních vedení a instalaci a připojení spínačů, zástrčkových spojek a ovládacích zařízení provést místně schválený elektrikář podle VDE. Náklady na místě.
 5. Skryté instalace na místě montáže musí být včas nahlášeny montážnímu personálu (přesná identifikace). Prodávající neručí za škody způsobené opomenutím. Náklady vzniklé neodbornou přípravou stavby budou kupujícímu účtovány po prokázání.

5. Platba

 1. Faktury jsou splatné: do 8 dnů od data vystavení faktury snížené o příslušnou diskontní sazbu, do 30 dnů od data vystavení faktury bez odpočtu.
 2. Platba šekem nebo peněžní poukázkou se považuje za dohodnutou. Při překročení cíle – při jednání s neobchodníky po neúspěšné upomínce – bude prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 4 % nad platnou diskontní sazbu Deutsche Bundesbank.
 3. První dodávky budou provedeny na dobírku po odečtení slevy 2 %. Cíl udělen po podání referencí až do výše 3 %.

6. Záruka

  1. Prodávající ručí 24 měsíců za to, že je zakoupená věc bez vad. Záruka je omezena dle rozhodnutí prodávajícího na opravu předmětu koupě nebo přiměřené snížení kupní ceny. Následnou opravou nezačíná běžet nová záruční doba.
  2. Další nároky, zejména na náhradu přímých nebo nepřímých škod, jsou vyloučeny. To neplatí při jednání s neobchodníky u škod způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslně prodávajícím. Závady nebo poruchy způsobené vyšší mocí, atmosférickými vlivy nebo nesprávnou montáží (včetně elektroinstalace) třetími osobami jsou vyloučeny ze všech záruk. To platí i pro vady a poškození, které lze přičíst přirozenému opotřebení nebo nesprávnému zacházení kupujícím
  3. Reklamace musí být uplatněna písemně neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Datum převzetí zboží je vstupní razítko na nákladním listu nebo den přistavení našeho kamionu. Nejsou-li vady nahlášeny ve výše uvedené lhůtě, má se za to, že zboží bylo dodáno a převzato v souladu se smlouvou. To neplatí pro skryté vady.
  4. Drobné odchylky v barvě a designu v průběhu technického vývoje nejsou důvodem k reklamaci. Vzorky jsou považovány za předváděcí kusy, kde jsou povoleny obvyklé odchylky.
  5. Produkty prodávajícího jsou vyráběny na zakázku a nelze je na žádost kupujícího vyměnit ani vrátit.
  6. Je-li kupujícím obchodník, není oprávněn ani namítat nesplnění smlouvy ani uplaťnovat zádržné právo ohledně kupní ceny. Rovněž je vyloučena možnost snížení kupní ceny z důvodu domnělých nebo skutečných vad. Není-li kupujícím obchodník, má právo požadovat slevu z ceny nebo, pokud se záruka nevztahuje na stavební práce, zrušení (změnu) smlouvy podle svého uvážení, pokud se nepodaří odstranit vady.

Je-li kupujícím obchodník, nemůže započíst pohledávku na kupní cenu vyplývající ze záručního zákona.

7. Výhrada vlastnictví

 1. Prodávající si ponechává vlastnické právo k dodanému zboží, dokud kupující neuhradí všechny pohledávky, včetně těch, které vzniknou v budoucnu, včetně případných existujících pohledávek z běžného účtu. Předložení směnky nebo šeku se nepovažuje za platbu, dokud není papír proplacen. – K našim dodávkám přikládáme faktury.
 2. Kupující je oprávněn v rámci své běžné obchodní činnosti upravit a zpracovat zboží dodané prodávajícím. Úprava nebo zpracování se provádí jménem prodávajícího, ale bez nákladů pro prodávajícího.
  V případě, že vznikne nová věc, stává se prodávající vlastníkem k zajištění pohledávek, na které má nárok. Kupující je pouze správce. Nové položky však slouží pouze k zajištění nároků prodávajícího do výše kupní ceny zpracovávaného rezervovaného zboží.Ten se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k vyhrazenému zboží nebo nově vzniklým věcem, jakmile kupující uhradí pohledávky prodávajícího.
 3. Je-li ostatní zboží, které nepatří prodávajícímu, ve vlastnictví třetí osoby (nikoli kupujícího), nabývá prodávající spoluvlastnictví k nově vyrobené věci v poměru kupní ceny rezervovaného zboží ke kupní ceně ostatního zpracovaného zboží v době zpracování. V tom případě lze uplatnit nárok na spoluvlastnický podíl u zboží podléhající výhradě vlastnictví prodávajícím.
 4. Kupující může dále prodávat pouze zboží dodané prodávajícím v rámci běžného obchodního styku. Kupující tímto postupuje prodávajícímu veškeré nároky, které mu vznikly z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu v souvislosti s převodem zboží. Pokud je rezervované zboží prodáváno s jiným zbožím, které prodávajícímu nepatří, platí postoupení pohledávek z dalšího prodeje pouze do výše kupní ceny rezervovaného zboží v době dodání.
 5. Je-li vyhrazené zboží po zpracování dále prodáno, zejména po zpracování s jiným zbožím, které prodávajícímu nepatří, je postoupení provedeno ve výši kupní ceny vyhrazeného zboží v době zpracování. Je-li rezervované zboží kupujícím použito ke splnění smlouvy o dílo a služby, postupuje kupující tímto pohledávku z této smlouvy prodávajícímu až do výše kupní ceny vyhrazeného zboží v době dodání.

8. Právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, dojde-li po jejím uzavření k výraznému zhoršení finanční situace kupujícího, která ohrožuje právo na protiplnění, nebo pokud taková situace kupujícího, která existovala již v době uzavření smlouvy, vyjde najevo až později. Místo odstoupení od smlouvy může prodávající požadovat okamžitou platbu v hotovosti. Má se za to, že jako důkazy o takových událostech jsou informace od renomované úvěrové agentury nebo banky. Pokud takové okolnosti nastanou, ale s kupujícím byla dohodnuta platba směnkou, může prodávající požadovat okamžitou platbu v hotovosti po vrácení směnky.

9. Místo soudu

Místem plnění pro dodávky a platby je sídlo naší společnosti.
Při jednání s obchodníkem je jurisdikcí – i pro vyřizování dokladů – sídlo naší společnosti. Platí německé právo.