Ochrana dát

1. Ochrana dát na prvý pohľad

Všeobecné informácie

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom pod týmto textom.

Zber údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v tiráži tohto webu.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich oznámite. To môže byť napr. údajmi, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje automaticky zaznamenávajú naše IT systémy, keď navštívite webovú stránku. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo, že webová stránka bude poskytovaná bez chýb. Ďalšie údaje môžu byť použité na analýzu vášho používateľského správania.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Máte tiež právo za určitých okolností požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Podrobnosti nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov v časti „Právo na obmedzenie spracovania“.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše správanie pri surfovaní môže byť štatisticky vyhodnotené. Robí sa to najmä pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní je zvyčajne anonymná; správanie pri surfovaní nie je možné spätne vysledovať k vám.

Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie o týchto nástrojoch a možnostiach vzniesť námietku nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. Všeobecné a povinné informácie

Ochrana dát

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Ak používate túto webovú stránku, budú sa zhromažďovať rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a za akým účelom sa to deje.

Chceli by sme upozorniť, že prenos dát na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Zodpovedným orgánom za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Heinrich Büscher GmbH
– systémy ochrany pred slnkom –
Rodeweg 18
GERMANY-37081 Göttingen

Telefón: +49 (0)551 69 32 3-7
E-mail: datenschutz@buescher-sonnenschutz.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Pre našu spoločnosť sme vymenovali zákonom požadovanú zodpovednú osobu pre ochranu údajov

Dr. Machunsky Datenschutz & Compliance GmbH
Jan N. Machunsky
Mittelbergring 61
GERMANY-37085 Göttingen

Telefón: 0049(0)551-30541012
E-mail: datenschutz@buescher-sonnenschutz.de

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Postačí nám neformálna správa e-mailom. Zákonnosť spracovania údajov, ktoré prebiehalo do odvolania, zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a na priamu reklamu (článok 21 GDPR)

Ak sa údaje spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení. Príslušný právny základ, na ktorom je spracovanie založené, nájdete v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Ak podáte námietku, nebudeme ďalej spracúvať vaše dotknuté osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov ( Námietka podľa čl. 21 ods. 1 GDPR).

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané za účelom prevádzkovania priamej reklamy, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje sa už nebudú používať na účely priamej reklamy (námietka podľa čl. 21 ods. 2 GDPR).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte ich obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Právo podať sťažnosť nemá vplyv na žiadne iné správne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenos údajov

Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali údaje, ktoré spracúvame automatizovane na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

SSL alebo TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo dopyty, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky, táto stránka používa SSL resp. TLS šifrovanie. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu byť prečítané tretími stranami.

Informácie, blokovanie, vymazanie a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracúvania údajov a v prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov na adrese kedykoľvek. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v týchto prípadoch:

  • Ak spochybníte presnosť vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, zvyčajne potrebujeme čas na to, aby sme to skontrolovali. Po dobu trvania vyšetrenia máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak k spracovaniu vašich osobných údajov došlo/prebieha nezákonne, môžete namiesto ich vymazania požiadať o obmedzenie spracovania.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na uplatnenie, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo namiesto ich vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak namietate podľa článku 21 ods.1 DSGVO je potrebné nájsť rovnováhu medzi vašimi a našimi záujmami. Pokiaľ ešte nebolo určené, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené.

Ak ste obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, tieto údaje – okrem ich uchovávania – môžu byť použité len s Vaším súhlasom alebo na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

3. Zber údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré z webových stránok používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ukladajú váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčili akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Cookies, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete (napr. funkcia nákupného košíka), sú ukladané na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), s týmito sa v tomto vyhlásení o ochrane údajov zaobchádza oddelene.

Súbory servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. Toto sú:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • Adresa URL sprostredkovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zhromažďujú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky – na tento účel musia byť zaznamenané protokolové súbory servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete dopyty prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, uložíme na účely spracovania dopytu a pre prípad dodatočných otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposielame ďalej.

Spracúvanie údajov zadaných do kontaktného formulára je teda založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačí nám neformálna správa e-mailom. Zákonnosť operácií spracovania údajov, ktoré prebiehali do odvolania, zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, u nás zostanú, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po vybavení vašej žiadosti). Povinné právne ustanovenia – najmä obdobia uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Dopyt e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, váš dopyt vrátane všetkých z toho vyplývajúcich osobných údajov (meno, dopyt) uložíme a spracujeme za účelom vybavenia vašej požiadavky. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposielame ďalej.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) a/alebo na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), keďže máme oprávnený záujem pri efektívnom spracovaní nám adresovaných dopytov.

Údaje, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom žiadostí o kontakt, zostanú u nás, kým nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä zákonné doby uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto stránke

Na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie na stránke. Údaje zadané na tento účel používame iba na účely využitia príslušnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie požadované pri registrácii musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

Pri dôležitých zmenách, ako je rozsah ponuky alebo technicky nevyhnutné zmeny, Vás touto formou informujeme na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Údaje zadané pri registrácii sú spracovávané na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Postačí nám neformálna správa e-mailom. Zákonnosť spracovania údajov, ktoré už prebehlo, zostáva odvolaním nedotknuté.

Údaje zhromaždené pri registrácii budeme uchovávať, pokiaľ budete zaregistrovaní na našej webovej stránke, a následne budú vymazané. Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom sú nevyhnutné pre vznik, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (inventárne údaje). Vychádza to z článku 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našej webovej stránky (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame iba v rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby sme používateľovi umožnili využívať službu alebo účtovať používateľovi.

Zhromaždené zákaznícke údaje budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Prenos dát pri uzatvorení zmluvy pre internetové obchody, predajcov a expedíciu tovaru

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci spracovania zmluvy, napríklad spoločnosti poverenej dodaním tovaru alebo banke zodpovednej za spracovanie platby. Akýkoľvek ďalší prenos údajov sa neuskutočňuje alebo iba vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

4. Pluginy a nástroje

Webové písma Google

Táto stránka používa takzvané webové fonty poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazovanie fontov. Písma Google sú nainštalované lokálne. Neexistuje žiadne pripojenie k serverom Google.

OpenStreetMap

Používame mapovú službu OpenStreetMap (OSM). Poskytovateľom je Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Spojené kráľovstvo.

Ak navštívite webovú stránku, na ktorej je integrovaná OpenStreetMap, napr. Vaša IP adresa a ďalšie informácie o vašom správaní na tejto webovej stránke budú preposlané OSMF. OpenStreetMap môže na tento účel ukladať súbory cookie vo vašom prehliadači. Ide o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v prípade potreby využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Vaša poloha môže byť tiež zaznamenaná, ak to urobíte v nastaveniach vášho zariadenia – napr. napríklad na svojom mobilnom telefóne. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov. Podrobnosti nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov OpenStreetMap pod nasledujúcim odkazom: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

OpenStreetMap sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie nájdenia miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

5. Vlastné služby

Uchádzači o pracovne miesto

Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa k nám (napr. e-mailom, poštou alebo prostredníctvom online prihlášky). V nasledujúcom texte vás budeme informovať o rozsahu, účele a použití vašich osobných údajov zhromaždených v rámci procesu podávania žiadostí. Uisťujeme vás, že zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich údajov prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a všetkými ostatnými zákonnými ustanoveniami a že s vašimi údajmi bude nakladané s maximálnou dôvernosťou.

Rozsah a účel zberu údajov

Ak nám pošlete žiadosť, budeme spracovávať vaše pridružené osobné údaje (napr. kontaktné a komunikačné údaje, podklady k žiadosti, poznámky z pracovných pohovorov a pod.) v rozsahu, v akom to bude potrebné na rozhodnutie o vzniku pracovnoprávneho vzťahu. Právnym základom je § 26 BDSG-nový podľa nemeckého práva (začatie pracovného pomeru), článok 6 ods. 1 písm. b GDPR (všeobecné začatie zmluvy) a – ak ste udelili súhlas – článok 6 ods. 1 písm. GDPR . Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V rámci našej spoločnosti budú vaše osobné údaje poskytnuté iba osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní vašej žiadosti.

Ak bude žiadosť úspešná, údaje, ktoré odošlete, budú uložené v našich systémoch spracovania údajov na základe § 26 BDSG-nový a článku 6 ods. 1 písm.b GDPR na účely vykonávania pracovného pomeru.

Obdobie uchovávania údajov

Ak vám nemôžeme poskytnúť pracovnú ponuku, odmietnete pracovnú ponuku, stiahnete svoju žiadosť, odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov alebo nás požiadate o vymazanie údajov, údaje, ktoré ste preniesli, vrátane všetkých zostávajúcich dokumentov fyzickej žiadosti, budú uchovávané maximálne 6 mesiacov po ukončení procesu podávania žiadostí sa uchováva alebo uchováva (doba uchovávania), aby bolo možné porozumieť podrobnostiam procesu podávania žiadostí v prípade nezrovnalostí (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR ).

AK MÁTE PRIMERANÉ ZÁUJMY, KTORÉ PREVYSUJU NAŠE ZÁUJMY, MÔŽETE NAMIETNUŤ TOTO ÚLOŽISKO.

Po uplynutí doby uchovávania budú údaje vymazané, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť ich uchovávania alebo iný zákonný dôvod na ďalšie uchovávanie. Ak je zrejmé, že bude potrebné uchovávať vaše údaje po uplynutí doby uchovávania (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo prebiehajúceho súdneho sporu), budú vymazané až vtedy, keď sa údaje stanú irelevantnými. Ostatné zákonné požiadavky na uchovávanie zostávajú nedotknuté.